P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 90

© 2013 Didaktik s. r. o.
88
7.1.1. Paralelní rezonanční obvod
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vodičů
1 modul odpor 100 Ω
1 modul kondenzátor 1 μF
1 modul cívka 800 závitů
1 cívka 800 závitů
1 U-jádro
1 l-jádro
1 nízkofrekvenční generátor
8 spojovacích vodičů
zdroj elektrického napětí
2 měřící přístroje
Zjistěte induktanci a kapacitanci paralelního rezonančního obvodu.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Cívka má uzavřené železné jádro. Ampérmetrem
měříme výsledný proud nebo proud l
1
a l
2
v bodech 1 a 2. Za tímto účelem musíme modul přímé
vedení zaměnit modulem přerušeného vedení, k němuž připojíme ampérmetr. Ampérmetr má
rozsah 100 mA~. Voltmetr o rozsahu 10 V~ je připojen v bodech A a B. Nízkofrekvenční generátor
má střídavé napětí 12 V. Nejdříve vzniká střídavé napětí frekvence 100Hz. Amplitudu napětí
nastavíme na maximum.
1.pokus :
Zvolna zvyšujeme frekvenci od 100 Hz. Pozorujeme ampérmetr, který měří výsledný
proud. Při určité frekvenci prochází obvodem nejnižší proud. Tato frekvence se nazývá
„rezonanční frekvence“.
Nejnižší proud při asi
……………. . . . Hz
Nejnižší proud I=
……………… mA
2.pokus :
Zjistěte, jestli při průchodu minimálního proudu obvodem je také napětí maximální.
3.pokus :
Nyní budeme měřit jednotlivé hodnoty proudu při rezonanční frekvenci. Proto zaměníme
modu přímé vedení za modul vedení přerušené, k němuž je připojen ampérmetr.
Proud ve větvi s kondenzátorem : l
1
= ……………. …. . mA
Proud ve větvi s cívkou
: I
2
= ………………. . mA
Jednotlivé hodnoty proudu jsou vyšší než výsledný proud!
Závěr :
Při určité frekvenci je odpor paralelního rezonančního obvodu největší a výsledný proud
nejmenší.
1...,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,...113
Powered by FlippingBook