P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 94

© 2013 Didaktik s. r. o.
92
8. ZESÍLENÍ
8.1. Odpor lidského těla
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
2 moduly objímky E10
1 modul vedení přerušené se dvěmi
zdířkami
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
2 žárovky E10,10 V/0,05 A
2 krokosvorky s kolíkem
2 spojovací vodiče
zdroj elektrického napětí
Při nízkém napětí má lidské tělo odpor několika set kΩ. Nemůže tedy jako rezistor v obvodu báze
vyvolat proud báze a zapnout tranzistor.
Darlingtonovo zapojení využívá nízký kolektorový proud prvního tranzistoru jako proud báze pro
druhý tranzistor. Tím dochází k většímu zesílení.
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. Tranzistor vpravo není zpočátku v pracovním stavu.
Dvě krokosvorky s kolíkem se zastrčí do zásuvek modulu přerušeného vedení. Použijeme zdroj
stejnosměrného napětí 8 V.
1.pokus :
Suchými prsty rukou se dotkneme obou krokosvorek. Protože obvodem báze prochází
malý proud, žárovka nesvítí.
2.pokus :
Modul přímého vedení vyznačený ve schématu šrafováním se nahradí zalomeným
vedením. Toto je Darlingtonovo zapojení. Kolektorový proud prvního tranzistoru prochází bází
druhého tranzistoru.
Jestliže se dotkneme krokosvorek, žárovka vpravo svítí.
Závěr :
Pomocí Darlingtonova zapojení lze dosáhnout velkého zesílení proudu.
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...113
Powered by FlippingBook