P9160-4M Návod "ŽES Elektronika" - page 95

© 2013 Didaktik s. r. o.
93
8.1.1. Tranzistor řízený jiným tranzistorem
Materiál :
1 spojovací deska
1 sada modulů vedení
2 moduly objímek pro žárovky E10
1 modul odpor 1 kΩ
1 modul odpor 10 kΩ
1 modul nastavitelný odpor 10 kΩ
1 modul tranzistor NPN, báze vlevo
1 modul tranzistor NPN, báze vpravo
2 žárovky E10, 10 V/0,05 A
2 krokosvorky s kolíkem
6 spojovacích vodičů
elektrický zdroj napětí
2 měřící přístroje
Existuje několik způsobů jak použít dva tranzistory. V tomto pokusu je jeden tranzistor ovládán
druhým tranzistorem (druhý stupeň kolektorového napětí řízený prvním stupněm).
Zapojení :
Sestavte obvod podle schématu. První stupeň představuje běžný tranzistorový obvod s
děličem napětí báze (odpor 10 kΩ a nastavitelný odpor 10 kΩ). Vypínací vodič vede od kolektoru
prvního tranzistoru k rezistoru báze druhého tranzistoru přes ampérmetr (o rozsahu 30 mA=).
Voltmetrem změříme napětí na kolektoru prvního tranzistoru (rozsah 30 mA=). Použijeme zdroj
stejnosměrného napětí 10 V.
1.pokus :
Na nastavitelném rezistoru nastavíme maximální hodnotu odporu. Levá žárovka svítí,
druhá nesvítí.
Napětí na kolektoru prvního tranzistoru
……………… V
Proud báze přicházející do druhého tranzistoru
……………… mA
2.pokus :
Odpor na nastavitelném rezistoru nastavíme tak, že levá žárovka zhasne a pravá svítí.
Oba stupně tranzistoru se přepnou.
Napětí na kolektoru prvního tranzistoru
……………… V
Proud báze přicházející do druhého tranzistoru
……………… mA
Závěr :
Je-li první tranzistor vodivý, žárovkou prochází proud v důsledku celkového napětí na této
žárovce. Napětí kolektoru je proto malé. To je důvod, proč nemůže do druhého zablokovaného
tranzistoru proud přicházet. Jestliže je první tranzistor nevodivý, na žárovce je soustředěno
veškeré napětí, žárovkou prochází proud. Na kolektoru je velké napětí, proud báze přichází do
druhého vodivého tranzistoru.
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...113
Powered by FlippingBook